Estudis d'Història Agrària

Normes per a l'enviament d’originals


1. La revista Estudis d’Història Agrària accepta per a la seva publicació qualsevol manuscrit (article, nota, ressenya, crítica de llibres, repàs bibliogràfic o estat de la qüestió) relatiu a l’anàlisi històrica de l’agricultura i la societat rural en el sentit més ampli i des d’enfocaments interdisciplinaris, ja siguin treballs teòrics, metodològics o empírics.

2. Els treballs hauran de ser originals i no haver-se enviat a cap altra revista per la seva avaluació.

3. El Consell de Redacció sotmetrà els originals a avaluació de dues persones externes, els quals en el termini de dos mesos informaran sobre la conveniència o no de publicar-los, o introduir-hi modificacions. En aquest cas seran tramesos als autors per la introducció de les convenients modificacions

4. La secretaria de la revista Estudis d’Història Agrària trametrà rebut dels originals en el termini de quinze dies i el Consell de Redacció resoldrà sobre la seva publicació en un termini de sis mesos.

5. El text ha d’anar acompanyat d’una plana que contingui el títol del treball, el nom de l’autor o autors, l’adreça completa, inclosa la del centre de treball, el telèfon i l’adreça electrònica. També cal fer constar si la recerca que ha donat lloc al treball s’ha beneficiat d’alguna mena d’ajut i si el treball en qüestió s’ha presentat a seminaris, congressos, etc. Així mateix s’adjuntarà un resum en llengua original de l’escrit i en anglès que inclogui el títol i reflecteixi, en cent paraules com a màxim, el contingut i resultats del treball. Igualment es faran constar les paraules clau en les dues llèngues.

6. Els originals poden ésser escrits en qualsevol llengua de l’Estat espanyol. El Consell de Redacció decidirà si són traduïts  o es publiquen en la llengua en que han estat rebuts.

7. Els originals es presentaran impresos en paper (dues còpies) i s’enviaran també en format electrònic. Caldrà fer constar els programes informàtics utilitzats si són diferents de Word. L’extensió màxima serà de 35 planes (12000 paraules) inclosos gràfics, quadres, mapes, bibliografia i annexos. El text ha de ser escrit a una cara i a doble esplai. Les notes a peu de pàgina cal numerar-les correlativament i incloure-les al final del text. Els quadres i les figures es numeraran correlativament, portaran un breu títol i indicaran llurs fonts. Si les cites a l’interior del text superen les quatre línies, aniran a un espai, en cursiva i amb marges diferents als generals.

8. Les referències bibliogràfiques aniran dins del text o en les notes amb el format següent:   (Garrabou 1981: 44-48) o Garrabou (1981: 44-48). No s’acceptaran les referències bibliogràfiques senceres ni abreujades a les notes a peu de plana.

9. Les referències bibliogràfiques citades en el text aniran recollides al final de l’article i tindran el següent format:

    (Articles)
    LLONCH, Montserrat (1998). “La capacitat exportadora de la indústria catalana del gènere de punt (1876-1935)”, Recerques num. 37, p. 165-194.

    (Tesis)
    TELLO, Enric (1987). “Pagesos, menestrals i rendistes. Cervera i la Segarra en l’arrencada industrial catalana (1702-1861)” (Tesi doctoral).  Barcelona: Universitat de Barcelona.

    (Llibres)
    SERRA PUIG, Eva (1988). Pagesos i senyors a la Catalunya del segle XVII. Barcelona: Crítica.

    (Capítols de llibre)
    PORTA BALENYA, Josep M. (1984). “Algunes consideracions preliminars sobre l’evolució econòmico-agrària a la vila de Montblanc en el segle XVIII”. Dins D.D.A.A. Actes del I Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Vol I, Barcelona: Universitat de Barcelona, p. 381-389.

    Si algú utilitza el programa ENDNOTE per la configuració bibliogràfica pot demanar l’estil de la revista a la secretaria de redacció i li enviarem.

10. Només s’enviaran les proves d’impressió una vegada i s’hauran de retornar en un termini màxim de 10 dies. Després ja no es podran introduir modificacions.

11. Els autors rebran el PDF de l’article per fer-ne la difusió que creguin convenient i un exemplar de la revista. Podran adquirir-ne més números a preu reduït.